VICTORIAKLUB DANMARK
VEDTÆGTER
§1
KLUBBENS NAVN OG ADRESSE
Klubbens navn er Victoriaklub Danmark
Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.
§2
KLUBBENS GRUNDLÆGGELSE
Klubben er stiftet den 2. oktober 2004 i Randers.
§3
KLUBBENS FORMÅL
Klubbens formål er at samle Victoriaejere til nationale og internationale
sammenkomster, samt at formidle kendskab til og erfaringer om
Victoriafabrikkernes produkter.
§4
KLUBBENS MEDLEMMER
Som medlem optages alle ejere af Victoriamotorcykler- og knallerter samt
personer, der interesserer sig for Victoriafabrikkernes produkter.
§5
GENERALFORSAMLING
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 6 rmuieder efter regnskabets
afslutning
Generalforsamling indvarsies med mindst 4 ugers varsel - ofte via klubbladet.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3- Formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af redaktør
10. Indkomne forslag (skriftligt - 3 uger før generalforsamlingen)
11.Eventuel
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og redaktør vælges for 2 år ad gangen.
Ulige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og
redaktøren
Lige år: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor.
På generalforsamlinger har hvert medlem en stemme — forudsat at han/hun ikke er i
restance før generalforsamlingen.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et medlem kun kan bringe én
fuldmagt.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
Referat af generalforsamlingen indføres i en beslutningsprotokol, som opbevares af
formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent
eller når mindst 3/5 af klubbens medlemmer ønsker det og skriftigt fremsender de
forslag, der skal behandles.
Bestyrelsen indkalder skriftligt senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling
den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 8 uger efter den ordinære
generalforsamling.
Vedtægtsændring kræver ekstraordinær generalforsamling.
§6
BESTYRELSEN
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og redaktøren.
Lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
Klubbens bestyrelse har 2 suppleanter, der vælges for en 2~årig periode.
Suppleanter indtræder i den rækkefølge, de er valgt.
Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i
bestyrelsesmedlemmets valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv - vælger formand og kasserer.
Ved særlige arrangementer kan bestyrelsen nedsætte et udvalg, som kortvarigt
arbejder med dette arrangement.
§7
REGNSKAB og REVISION
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling.
§8
KLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning skal træffes på en generalforsamling, hvor der
kræves et kvalificeret flertal på af klubbens medlemmer.
En beslutning om klubbens opløsning kræver en skriftlig plan for afvikling af
klubbens aktiver.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Randers den 7. juni 2015.
Formand
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem